Tiến sỹ Nghiêm Thị Thu Hương

Bài đăng ngày: 03/06/2017

 

LÍ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGHIÊM THỊ THU HƯƠNG                             Giới tính:  Nữ

Nơi sinh: Hà nội                                                                      Quốc tịch: Việt Nam

Học vị cao nhất:  Tiến sỹ                                                        Năm nhận học vị: 2014

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Chức danh quản lý đã qua: Trưởng khoa tiếng Hàn, ĐH Hà Nội: 2 nhiệm kỳ liên tiếp

Hiện là Giảng viên, Khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0435 522 396 / 0986 833 588                 

Email: nghiemhuong2@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

9.1997 ~ 6.2001          Cử nhân, tiếng Hàn Quốc,

                                    Trường Đại học Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội

9.2003 ~ 2.2006          Thạc sỹ, Sư phạm tiếng Hàn Quốc

                                    Trường Đại học Sư Phạm, ĐH Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc

3.2010 ~ 6.2014          Tiến sỹ, Ngôn ngữ học đối chiếu

                                    Học viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm KHXH

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2002 ~ 2003              Là giảng viên, khoa tiếng Hàn Đại học Hà Nội

2003 ~ 2006              Là du học sinh, học bổng chính phủ Hàn Quốc, ĐH Quốc Gia Seoul

2006 ~ 2014              Là trưởng khoa tiếng Hàn Quốc, 2 nhiệm kỳ liên tiếp

2014 ~ nay                Là giảng viên khoa tiếng Hàn Quốc

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

1/ Chủ biên Tài liệu hướng dẫn học và thi TOPIK 1 (tiếng Hàn sơ cấp), công bố năm 2011, Đề tài khoa học cấp trường.
2/ Nghiên cứu xây dựng Khung tham chiếu đào tạo dịch ở Trường Đại học Hà Nội / CS2017-010, Đề tài khoa học cấp trường.
3/ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực dịch thuật / KX – 361, Đề tài khoa học cấp Bộ.

2.      Các công trình khoa học đã công bố

1/ Sách 100 mẫu câu ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người dạy và học tiếng Hàn, tác giả Lee Yun Jin, người dịch Nghiêm Thị Thu Hương, 2005, NXB Giáo dục tháng 7 năm 2005, Việt nam; tái bản tháng 8 năm 2010, Việt nam.

2/ Sách Easy Korean, Grammar for foreigners, tác giả Doo Won Suk và Nghiêm Thị Thu Hương viết chung;  2006; NXB Language Plus, Hàn Quốc, tháng 9 năm 2006.

3/ Sách Giáo trình hướng dẫn học và thi năng lực tiếng Hàn Quốc (KLPT), tác giả Nghiêm Thị Thu Hương;  2008; NXB Giáo dục, tháng 9 năm 2008, Việt nam.

4/ Sách Luyện tập nâng cao năng lực dịch Hàn- Việt, Việt Hàn, tác giả Nghiêm Thị Thu Hương và Lee Kye Sun viết chung; 2015; NXB MoonErim, Hàn Quốc, tháng 10 năm 2015.

5/ Sách Nhập môn Biên phiên dịch tiếng Hàn, tác giả Nghiêm Thị Thu Hương, 2021, NXB Đại học Quốc Gia Hà nội, tháng 9 năm 2021.

 

3.      Bài đăng trên tạp chí khoa học

1/  Đối chiếu về khả năng của ~겠 và ~ㄹ것 của tiếng Hàn với “sẽ” và “sắp” của tiếng Việt trong vai trò đánh dấu thời tương lai;  2012;  Chuyên san Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học KHXH &NV, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, số tháng 12.

2/  Bước đầu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới ý nghĩa chỉ thể của chỉ tố ~었 trong tiếng Hàn. 2013;  tạp chí Khoa học ngoại ngữ, trường ĐH Hà nội, số 35 /2013.

3/  Nghiên cứu hình thức biểu hiện, chức năng, ý nghĩa của chỉ tố hồi tưởng 더 trong tiếng Hàn; 2017;  tạp chí Khoa học ngoại ngữ, trường ĐH Hà nội, số 51 /2017.

4/  Dạy dịch (một số vấn đề cần xem xét từ thực trạng), Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế do Korean Foundation và Đại học Hà Nội tổ chức 11.8.2017.

 

4.      Bài đăng trong các Hội thảo khoa học quốc tế

1/  한국어와 베트남어의 시간 표현 대조 (과거 집중으로) Nghiên cứu đối chiếu biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt ( tập trung vào thời quá khứ) ;  2009;  Hội thảo khoa học quốc tế Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 11 năm 2009.

2/  베트남어 – 한국어 시간 표현 대조, 현재 시제 중심으로, 베트남- 한국 언어 및 문화 교류의 전통과 현황, Past and Present Issues on Korean Language and Literature Studies in VietNam, The International Conference on Korean Language, Literutere and Culture;  2010; Hội thảo khoa học Quốc tế, Trường Đại Học KHXH & NV Hà nội – Đại học Yonsei Hàn Quốc, tháng 1 năm 2010.

3/  A contrastive analysis of some grammatical means for time expressions in Korean and Vietnamese, Korean Studies in Southeast Asia – A new Dimension of Collaborations beyond a Country Study;  2012 ;  Hội thảo quốc tế Đại học KHXH & NV Hà Nội – The Academy of Korean Studies, tháng 8 năm 2012.

4/ Xem xét những nhân tố ảnh hưởng tới ý nghĩa thể của từ gốc bổ trợ - 었 trong tiếng Hàn và đề xuất phương thức giảng dạy cho người Việt; 2012;  Hội thảo quốc tế ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam 20 năm giảng dạy và nghiên cứu, Trường Đại học KHXH & NV thành phố Hồ Chí Minh – Asia Research Center, tháng 12 năm 2012.

5/ Tổng quan đánh giá nghiên cứu Hàn Quốc trong lĩnh vực ngôn ngữ học tại Việt Nam; 2014;  Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á (INAS) và Quỹ phát triển Hàn Quốc học (KSPS), tháng 6 năm 2014.

6/  베트남 중급 학습자의 어휘 오류와 쓰기 교육 방안;  Nghiên cứu lỗi từ vựng và phương thức giảng dạy môn viết với đối tượng học sinh người Việt Nam, trình độ Trung cấp; 2014;  Hội thảo quốc tế Teaching Korean Phonetic and Lexicology for Vietnamese, Trường Đại học KHXH &NV Đại học Quốc gia Hà Nội và Korean Foundation, Korean Research Association of Vietnam, tháng 8 năm 2014.

7/  중급 한국어 쓰기 교육 실시 수업에 대한 효과적인 교육 방법에 대한 연구;  Nghiên cứu phương thức giảng dạy hiệu quả trong cho giờ dạy môn Viết tiếng Hàn trình độ Trung cấp;  2015;  Hội thảo quốc tế Đổi mới việc dạy – học và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 10 năm 2015.

8/  Bước đầu khảo sát nghi thức giao tiếp tiếng hàn và tiếng Việt tập trung vào nhóm đại từ xưng hô công sở; 2016;  Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế lần thứ 2  năm 2015 in tháng 3 năm 2016.

9/  Xem xét đặc trưng cú pháp ngữ nghĩa;  2016;  Hội thảo quốc tế do Korean Foundation và ĐH Quốc Gia Hà Nội tổ chức 15.6.2016.

10/  Nghiên cứu phương thức hình thành từ tiếng Việt, đối chiếu với tiếng Hàn;  2017;  Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế lần thứ 3   năm 2017.

11/  Dạy dịch (một số vấn đề cần xem xét từ thực trạng ), Kỷ yếu hội thảo quốc tế do Korean Foundation và ĐH Hà Nội tổ chức 11.8.2017.

12/  Xem xét một số vấn đề trong giảng dạy Dịch viết ở Đại học Hà nội, Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia phục vụ đề tài NCKH&CN “Nghiên cứu xây dựng Khung tham chiếu đào tạo dịch ở Trường ĐH Hà Nội”, tháng 1.2018.

13/  Phương thức nghiên cứu Giảng dạy văn hóa Hàn Quốc cho người Việt nam học tiếng Hàn phi chính quy, Kỷ yếu hội thảo quốc tế do Hiệp hội Quốc tế giảng dạy tiếng Hàn tổ chức tại Đà nẵng, tháng 2.2018.

14/  Assessing the role of Korean translated literature over the Hallyu in Vietnam베트남에서 한류 및 한국 문학 번역의 역할 평가, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ““The Role of Translation and Interpreting in Spreading Hallyu” Interpreting and Translation Research Institute, tháng 10.2018.

15/  Korean – Vietnamese and vice versa translation: The importance of the acquisition of socio-cultural background in the practice of translation  (dịch Hàn – Việt, Việt – Hàn, tầm quan trọng của kiến thức văn hóa xã hội trong thực hành biên phiên dịch), Tạp chí 동아인문학회 , tháng 12.2018

16/ Nghiêm Thị Thu Hương, (2019), Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học tiếng Hàn ở trường Đại học Hà Nội, Kỷ yếu KH giáo viên khoa tiếng Hàn Đại học Hà Nội, tháng 05.2019.

17/ Nghiêm Thị Thu Hương, (2019), Xem xét tính cố định trong sự tự do về trật tự thành phần câu tiếng Hàn, Kỷ yếu KH chuyên đề khoa tiếng Hàn Đại học Hà Nội, tháng 11.2019.

18/ Nghiêm Thị Thu Hương, (2019), Xem xét vấn đề danh hóa động từ, tính từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt, Hội thảo Quốc tế "Hàn Quốc học 2019" Trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Số 12.2019.

10/ Nghiêm Thị Thu Hương (2020), Tình hình đào tạo dịch ở Việt Nam, thực trạng và khuyến nghị, Hội thảo Quốc tế “Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn”, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 10.2020.

20/ Nghiêm Thị Thu Hương (2020), Dạy dịch ở ngành Hàn Quốc, dưới góc nhìn đào tạo theo phương thức tiếp cận năng lực; Hội thảo khoa học quốc gia KF Friends Networking 2020 về “Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc trước tình hình mới của khu vực và thế giới”, Đại học Hạ Long, 12.2020.

21/ Nghiêm Thị Thu Hương (2021), Nghiên cứu “lỗi” trong kỹ năng viết văn bản tiếng Hàn, tập trung vào đối tượng người học có trình độ trung – cao cấp;  Hội thảo Quốc gia 2021, Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng, 10.2021

22/ Nghiêm Thị Thu Hương (2021), Nghiên cứu thực trạng giảng dạy các học phần viết và nội dung giảng dạy học phần kỹ năng viết nâng cao; Hội thảo khoa học quốc gia KF Friends Networking 2021 “Đào tạo tiếng Hàn tại các trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam trong bối cảnh mới”, Đại học Hà nội, 11.2021

23/ Nghiêm Thị Thu Hương (2022), Nghiên cứu “lỗi liên kết” trong văn bản viết Tiếng Hàn, tập trung vào đối tượng người học có trình độ trung – cao cấp; Hội thảo Quốc gia 2022 (UNC2022)’ Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, Đại học Quốc gia Hà nội, 4.2022


Lý lịch này đã được update tới tháng 5.2022.